hexo npm 软件更新

# 使用淘宝源的 cnpm 替换 npm
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
# 升级 npm
cnpm install -g cnpm   
# 清除 npm 缓存      
cnpm cache clean -f        

===更新 hexo: 进入 blog 目录,执行如下命令=== 
# 更新 package.json 中的 hexo 及个插件版本
# 检查之前安装的插件,都有哪些是可以升级的 
cnpm install -g npm-check
# 升级系统中的插件      
cnpm install -g npm-upgrade     
npm-check
npm-upgrade
# 更新 hexo 及所有插件
cnpm update
# 确认 hexo 已经更新
hexo -v知识共享许可协议本作品采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

相关推荐

暂无评论